ForsideOm Salus ConsultingVi tilbyrSamarbeidspartnereProsjekterKontakt ossLogin
 
Evalueringer

Stat og kommune evaluerer ofte  prosjekter, styringsstrategier m.m. i sitt løpende forbedringsarbeide. I de evalueringer vi gjennomfører vektlegger vi å gjøre valide operasjonaliseringer. I utformingen av evalueringsdesignet tar vi utgangspunkt i "Sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer" (Senter for statlig økonomistyring). 


Fremgangsmåten ved evalueringer er vanligvis den samme. Det er derfor ikke noe i veien for å evaluere prosjekter, tiltak strategier osv. også i privat sektor, selv om det i mindre grad er tradisjon for slike evalueringer i næringslivet.

      

SALUS Consulting er medlem av Norsk Evalueringsforening.

Utredninger

Ulike typer utredninger/planutredninger for kommuner, og statlige konsern som for eksempel regionale helseforetak utgjør en vesentlig del av oppdragsporteføljen til SALUS Consulting. I slike oppdrag konkretiserer vi mandatet, lager disposisjonen, gjør datainnsamlingen, lager underveisutkast til rapport, og til slutt syr sammen endelige rapport. 

Igjen er dette basert på en fast fremgangsmåte, og oppdrag som dette gjennomføres også i private virksomheter. Utredninger er med andre ord bransjeuavhengig.

Analyser

Analyser inngår naturligvis som en naturlig del av både evalueringer og utredninger. Som et selvstendig kompetanseområde er det ofte analyse av kvantitative data vi gjør. Vi analyserer og visualiserer for SSB-tall. I samband med gjennomføringen av Samhandlingsreformen har vi analysert, visualisert og presentert KOSTRA-tall for kommuner.  

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser er en kartlegging av publikum sitt syn på, eller holdninger til det temaet som belyses. I slike undersøkelser intervjuer vi et representativt utvalg i en målgruppe. Som et eksempel vil brukerundersøkelser med analyser gir verdifulle svar i det løpende forbedringsarbeidet – spesielt om undersøkelsene gjennomføres med jevne mellomrom. 

Det er flere måter å rekruttere respondenter til slike undersøkelser på. For eksempel kan en survey sendes ut pr. epost, respondenter kan rekrutteres manuelt, eller vi kan bygge opp et web-basert informant/brukerpanel. Et utvalg respondenter rekrutteres til å besvare spørsmålssettet på weben.

I tilknytning til spørreundersøkelser kan GAP- analyser som viser om det er et GAP mellom hva respondentene mener, og hva de ansvarlige/eierne/ansatte mener om de samme spørsmålene gjennomføres.

Vi kan også gjennomføre fokusgruppeintervjuer for å  "pløye" dypere i ett eller flere av de spørsmålene som inngår i spørreundersøkelsen. 

I forbindelse med spørreundersøkelser vil antallet respondenter variere, men vi legger til grunn representativitet. Er antallet respondenter høyt nok vil det være mulig å krysstabulere på grunnlag av flere variabler (kjønn, alder, utdannelse osv.). Det gjør det  mulig å synliggjøre viktige nyanseforskjeller med utgangspunkt i bakgrunnsvariabler. Det samlede antallet spørsmål avklares i samråd med oppdragsgiver.

HR

Human Resources (HR): Mennesker er som kjent og vedtatt "bedriftens viktigste ressurs". En bedrifts evne til å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetanse, samt riktig dimensjonering av organisasjonen er en suksessfaktor for å  nå mål og resultater – både i privat og offentlig sektor. I leverandørgruppen har vi kompetanse og erfaring i å bistå bedrifter i et slikt utviklingsarbeid. 

Lederutvikling

Vår målsetting er å gi ledere økt selvinnsikt om egen adferd. Vi ønsker å bidra med nye måter å tenke på for å nå organisatoriske og –personlige mål. I våre lederutviklingsprogram får deltakerne tid til refleksjon og mulighet til å frigjøre egne og andres potensiale gjennom et vitalisert og reflektert lederfokus.

Organisasjonsutvikling

I dag opplever organisasjoner raskere og mer grunnleggende endringer enn tidligere. Det medfører betydelige krav til omstillingsevne. Organisasjonsutvikling defineres som en endring av en organisasjons nå-tilstand til en ønsket tilstand. Vi bistår med å analysere nåsituasjonen, og klargjøre den ønskede situasjonen. 

Vår tilnærmingsmåte kan deles inn i følgende faser:

a. Kartlegging/analyse av interne prosesser, arbeidsmiljø, medarbeidertilfredshet og klargjøring av  utviklingsbehov etc.

b. Målformulering (intervjuer og gap-analyser – ledere vs. ansatte)

c. Forbedringstiltak gjennom aktiviteter som ledertrening og rådgiving

Vi baserer vårt arbeide på faglig metodikk, og egne erfaringer.

 

LEAN

I forbindelse med organisasjonsutvikling anvender vi også LEAN-metodikk i vår tilnærming. LEAN kan oppsummeres i de fem "S'ene". Disse relaterer seg til fem praksiser som leder til rene og strømlinjeformede omgivelser på arbeidsplassen:Organisasjonsfokus (Seiri), Ryddighet (Seiton), Enkelhet (Seiso), Renhet (Seiketsu) og Disiplin (Shitsuke). Vi bistår med å gjennomføre tilpassede versjoner av LEAN i produksjonsbedrifter, og i kommunal forvaltning.


Støttekompetanse

Våre prosesser og prosjekter gjennomfører vi med støtte i: 

1. Prosesskompetanse = kompetanse i prosessledelse og prosjektledelse

2. Utviklingskompetanse = sikre oppdragsgiver et resultat som kan anvendes i det løpende utviklingsarbeidet/forbedringsarbeidet

3. Relasjonskompetanse = samhandling og kommunikasjon i prosjektprosessen